Bezint eer ge een procedure-wegens-overschrijding-van-de-redelijke-termijn-in-een-civiele-procedure begint!

OverschrijdingDe Staat kan aansprakelijk zijn voor de immateriële schade die wordt veroorzaakt door de overschrijding van de redelijke termijn voor gerechtelijke procedures als bedoeld in artikel 6 EVRM. Voorondersteld wordt dat bij het uitblijven van een rechtelijke beslissing binnen een redelijk termijn spanning en frustratie ontstaat, die een schadevergoeding rechtvaardigt. De omvang van de schadevergoeding wordt hierbij in de regel gesteld op € 500,- per half jaar (naar boven afgerond) dat de redelijke termijn is overschreden. Dit geldt zowel voor bestuurs- als civielrechtelijke procedures.

Echter, waar het indienen van een dergelijke vordering in een bestuursrechtelijke procedure betrekkelijk eenvoudig en risicoloos is, gelden daarvoor in een civiele procedure wél wezenlijke drempels.

(meer…)

Omvang van inkomensschade; in het verleden behaalde resultaten bieden (g)een garantie voor de toekomst

plaatje-kopBinnen het nadeelcompensatierecht wordt de omvang van inkomensschade veelal bepaald door het in de schadeperiode genoten inkomen af te zetten tegen het inkomen dat in een referentieperiode is vergaard. Dat laatste inkomen biedt weliswaar geen garantie voor de omvang van het inkomen dat zou zijn gerealiseerd indien het schadeveroorzakende handelen zich niet had voorgedaan, maar biedt daarvoor wel de beste indicatie.

Voor het bieden van een goede indicatie is dan wel vereist dat de gehanteerde referentieperiode “in voldoende mate representatief” is. Wanneer is dat het geval? (meer…)

Hagelschade: een verzekerbare ramp?

Hagelschade: een verzekerbare ramp?

Op 23 juni 2016 kwamen in het zuidoosten van Brabant, in de omgeving van Asten en Someren, hagelstenen “ter grootte van tennisballen” uit de lucht. De schade die dit veroorzaakte aan onder meer daken, kassen en gewassen, wordt becijferd in de orde van grootte van een half miljard euro. Vrijwel meteen riep ZLTO, een belangenorganisatie voor onder meer tuinders, op om de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (‘Wts’) van toepassing te verklaren, zodat de veelal (gedeeltelijk) onverzekerde boeren op basis daarvan hun schade vergoed zouden kunnen krijgen. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken wees dit echter van de hand, omdat de schade van de boeren verzekerbaar zou zijn. In het verleden is de Wts ook niet van toepassing verklaard op de cafébrand in Volendam en de vuurwerkramp in Enschede, omdat de schade verzekerbaar was.

Dit roept de vraag op: waarom is het bij het van toepassing verklaren van de Wts op een ramp eigenlijk relevant of de schade verzekerbaar was? (meer…)