Een onrechtmatig beslag betekent nog geen (volledige) schadevergoeding

onrechtmatig beslagVóór een procedure echt tot een einde komt en soms al voordat ook maar een procedure is gestart, kan beslag worden gelegd op goederen van de wederpartij. Een voorbeeld is het beslag dat wordt gelegd op alle gelden die een bank voor de wederpartij onder zich houdt. In dat geval worden de tegoeden “bevroren” en kan de wederpartij niet langer over de gelden beschikken. Dat kan tot veel schade leiden. Soms blijkt achteraf dat het beslag niet gelegd had mogen worden. Welke schade kan in dat geval verhaald worden op de beslaglegger?

(meer…)

Kort geding intrekken? Let op de kosten!

ProceskostenvergoedingEen kort geding wordt vaak gebruikt als drukmiddel om iets van een ander gedaan te krijgen. In veel gevallen heeft dat drukmiddel effect en leidt het al voor het kort geding daadwerkelijk plaatsvindt tot resultaat. Een groot aantal van de kort gedingen wordt dan ook voor de zittingsdatum ingetrokken. Als eiser heb je dan wat je wil, maar toch heb je kosten moeten maken om dat voor elkaar te krijgen.

Kun je dan als eiser nog een proceskostenvergoeding vorderen van de gedaagde? En omgekeerd, kun je als gedaagde, als de eiser het kort geding intrekt vóór de zitting, ook een proceskostenvergoeding krijgen? Deze vragen heeft de Hoge Raad beantwoord in zijn arrest van 3 juni 2016.

(meer…)

Kun je bestuursrechtelijke proceskosten verhalen bij de burgerlijke rechter?

proceskostenIn twee vorige blogs schreven wij over de vergoeding van de gemaakte buitengerechtelijke kosten en proceskosten in verband met een civiele procedure.

Ook een bestuursrechtelijke procedure kost geld, maar net als in het civiele recht kent ook het bestuursrecht een forfaitaire vergoeding van (een deel van) de gemaakte kosten. Hoe zit het met deze kosten? Kan het deel van de bestuursrechtelijke proceskosten dat niet vergoed wordt, succesvol als schade worden gevorderd bij de civiele rechter? (meer…)

De lange verjaringstermijn: bijzondere gevallen

jarenDe wetgever vindt dat er een keer een einde moet komen aan de termijn om schadevergoeding te vorderen, maar dat op die – in principe – vrij harde termijn, soms een uitzondering kan worden gemaakt. Zo’n uitzondering bestaat op grond van de redelijkheid en billijkheid. De wetgever heeft daarnaast in sommige gevallen zelf ook voorzien dat een termijn van twintig jaar te kort is om schade te vorderen.

In welke gevallen geldt – wettelijk – een andere termijn? (meer…)

De lange verjaringstermijn: een daadwerkelijk einde?

lange verjaringstermijnSchade kan zich soms pas na (zeer) lange tijd openbaren. Toch vindt de wetgever dat er een keer een einde moet komen aan de termijn om schadevergoeding te vorderen. Artikel 3:310 lid 1 BW bepaalt dat een vordering tot vergoeding van schade in ieder geval verjaart na verloop van twintig jaar. In sommige gevallen is er na het verloop van deze absolute verjaringstermijn toch nog een mogelijkheid om schadevergoeding te vorderen. Welke mogelijkheid is dat? (meer…)