Schadevergoeding bij onterechte vrijheidsbeneming

onterechte vrijheidsbenemingDe voormalig verdachte die – naar achteraf blijkt – ten onrechte heeft vastgezeten, kan onder omstandigheden aanspraak maken op financiële compensatie van de Staat. In 2015 ontvingen bijna 17.600 gewezen verdachten voor in totaal bijna € 28 miljoen een financiële compensatie. Dit bedrag bestaat enerzijds uit een vergoeding voor de gemaakte kosten (63%) en anderzijds uit een vergoeding voor immateriële schade (37%).

Wanneer en voor welk bedrag komt deze schade voor vergoeding in aanmerking?

(meer…)

Een onrechtmatig beslag betekent nog geen (volledige) schadevergoeding

onrechtmatig beslagVóór een procedure echt tot een einde komt en soms al voordat ook maar een procedure is gestart, kan beslag worden gelegd op goederen van de wederpartij. Een voorbeeld is het beslag dat wordt gelegd op alle gelden die een bank voor de wederpartij onder zich houdt. In dat geval worden de tegoeden “bevroren” en kan de wederpartij niet langer over de gelden beschikken. Dat kan tot veel schade leiden. Soms blijkt achteraf dat het beslag niet gelegd had mogen worden. Welke schade kan in dat geval verhaald worden op de beslaglegger?

(meer…)

Uitkeringen aan slachtoffers en nabestaanden door het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is een fonds van de overheid voor slachtoffers van geweldsmisdrijven die ernstig geestelijk of fysiek letsel hebben opgelopen. Het Schadefonds geeft een financiële tegemoetkoming aan deze slachtoffers en hun nabestaanden, en erkent daarmee namens de samenleving het onrecht dat hen is aangedaan. Op die manier probeert het Schadefonds bij te dragen aan het herstel van vertrouwen en enige genoegdoening te geven aan de slachtoffers.
Wanneer kan een slachtoffer of nabestaande bij het Schadefonds aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming?

(meer…)

Schadevergoeding wegens verlies aan arbeidsvermogen: is hierover loonbelasting verschuldigd?

arbeidsvermogenHet verlies aan arbeidsvermogen kan één van de schadeposten zijn wanneer een persoon letsel heeft opgelopen waarvoor een andere partij aansprakelijk is. Zo is het denkbaar dat het slachtoffer van een verkeers- of bedrijfsongeval in een rolstoel belandt, volledig arbeidsongeschikt raakt en in de toekomst niet meer kan werken. De schadevergoeding wegens het verlies aan verdienvermogen kan dan het verlies aan inkomsten compenseren.

Is het slachtoffer over deze schadevergoeding loonbelasting verschuldigd? (meer…)

De schadestaatprocedure: kansen en uitdagingen

schadestaatprocedureHet komt regelmatig voor dat iemand die schade heeft geleden deze schade niet op voorhand kan begroten. Ook lukt het de rechter niet altijd om tijdens de civiele procedure de precieze schade vast te stellen. In dergelijke gevallen kan een zaak naar de schadestaatprocedure worden verwezen.

Wat is er in die procedure mogelijk en, misschien belangrijker, wat niet?

(meer…)