Kort geding intrekken? Let op de kosten!

ProceskostenvergoedingEen kort geding wordt vaak gebruikt als drukmiddel om iets van een ander gedaan te krijgen. In veel gevallen heeft dat drukmiddel effect en leidt het al voor het kort geding daadwerkelijk plaatsvindt tot resultaat. Een groot aantal van de kort gedingen wordt dan ook voor de zittingsdatum ingetrokken. Als eiser heb je dan wat je wil, maar toch heb je kosten moeten maken om dat voor elkaar te krijgen.

Kun je dan als eiser nog een proceskostenvergoeding vorderen van de gedaagde? En omgekeerd, kun je als gedaagde, als de eiser het kort geding intrekt vóór de zitting, ook een proceskostenvergoeding krijgen? Deze vragen heeft de Hoge Raad beantwoord in zijn arrest van 3 juni 2016.

(meer…)

Bezint eer ge een procedure-wegens-overschrijding-van-de-redelijke-termijn-in-een-civiele-procedure begint!

OverschrijdingDe Staat kan aansprakelijk zijn voor de immateriële schade die wordt veroorzaakt door de overschrijding van de redelijke termijn voor gerechtelijke procedures als bedoeld in artikel 6 EVRM. Voorondersteld wordt dat bij het uitblijven van een rechtelijke beslissing binnen een redelijk termijn spanning en frustratie ontstaat, die een schadevergoeding rechtvaardigt. De omvang van de schadevergoeding wordt hierbij in de regel gesteld op € 500,- per half jaar (naar boven afgerond) dat de redelijke termijn is overschreden. Dit geldt zowel voor bestuurs- als civielrechtelijke procedures.

Echter, waar het indienen van een dergelijke vordering in een bestuursrechtelijke procedure betrekkelijk eenvoudig en risicoloos is, gelden daarvoor in een civiele procedure wél wezenlijke drempels.

(meer…)

Studievertraging: recht op schadevergoeding?

studievertragingHet oplopen van vertraging tijdens je studie, het kan (bijna) iedereen overkomen. In de meeste gevallen zal de student hiervoor zelf verantwoordelijk moeten worden gehouden, maar het komt ook voor dat de opgelopen vertraging aan de onderwijsinstelling kan worden verweten.

Wanneer wordt schade door studievertraging vergoed? (meer…)